Libro hin Mormon

Tikang ha Wikipedia

Pahiuna


An Libro ni Mormon in usa nga libro han baraan nga kasuratan nga paropareho han Biblia. Ine in sinurat mahitungod han kanan Diyos pakigsarosarabut han mga kadaan nga nag-ukoy ha America ngan mayada sulod, sugad man had Biblia, nga kabug-osan han waray katapusan nga ebanghelyo. Ine nga libro in ginsurat hin damo nga mga propeta hadton una nga mga panahon pinaagi han espiritu han panagna ngan pagpapahayag. An ira mga pulong, nga ginsurat ha bulawan nga mga lamina, in ginsaysay ngan ginpahalipot han propeta nga nagsusurat nga ginngangaranan kan Mormon. Ine nga sinurat in nagsusumat han mga pangasoy han duha nga dagko nga sibilisasyon. An usa hine in tikang ha Jerusalem hadton tuig 600 B.C., ngan kahuman nagkabulag ngadto hin duha nga nasud, nga kinikilala nga mga Nephite ngan mga Lamanite. An lain liwat nga hugpo in umabot sayo pa han paglipongon han Ginoo an pinulungan dida han Tore ha Babel. Ine nga mga hugpo in kinikilala nga mga Jaredite. Paglabay hin pira kayukot katuig, ine ngatanan in napoo labot la han mga Lamanite, nga ine in nagin uray nga ginikanan han mga Indiyan didto ha America. An pinakadako nga nahinabo nga nahisurat dida han Libro ni Mormon amo an pagbisita han Ginoo Jesucristo ngadto han mga Nephite katapos han iya pagkabanhaw. Ine in nagsasaysay han mga tutdo han ebanghelyo, naghatag han plano han katalwasan, ngan nagsusumat han mga tawo kun ano an ira bubuhaton para makuha an kamurayawan hine nga kinabuhi ngan han waray katapusan nga katalwasan ha tiarabot nga kinabuhi. Katapos ni Mormon makompleto an iya mga sinurat, iginhatag niya ine nga pangasoy ngadto han iya anak nga hi Moroni, nga nagdugang han iya kalugaringon nga mga pulong ngan gintago ine nga mga lamina dida han bungtod ha Cumorah. Hadton Septyembre 21, 1823 an amo la gihapon nga Moroni, usa na nga mahimayaon, ngan nabanhaw nga tawo, an nagpakita han Propeta nga hi Joseph Smith ngan nagtutdo ha iya mahitungod hadton kamaihaan nga sinurat ngan hadton pagka hubad hine ngadto han Inglis nga pinulungan. Ha igo nga takna ine nga mga lamina in igintubyan ngadto kan Joseph Smith, nga naghubad han mga sinurat hito pinaagi han gasa ngan gahum han Diyos. Ine nga sinurat in ginhubad ngadto hin magkaderodilain nga mga yinaknan nga usa nga bag-o ngan dugang nga nagpapamatuod nga hi Jesucristo in Anak han Diyos nga buhi ngan an ngatanan nga kumakarawat ha iya hin pagsunod han mga balaod ngan ordinansa han ebanghelyo in may katalwasan. Mahitungod hine nga sinurat an Propeta nga hi Joseph Smith in nagsiring: “Akon ginsumatan an akon mga kabugtoan nga an Libro ni Mormon amo an pinaka waray sayop nga libro dinhe ha kalibutan, ngan amo an pundasyon han aton relihiyon, ngan an usa nga tawo in magigin harani ha Diyos pinaagi han pagsunod han mga tutdo hito, kontra han iba nga klase hin libro.” Labot la kan Joseph Smith, an Ginoo in nagtawag hin 11 pa nga iba para makita ha ira kalugaringon an bulawan nga mga lamina nga magin dire ordinaryo nga mga testigos han kamatuoran ngan kasagrado han Libro ni Mormon. An ira ginsurat nga mga pagpamatuod in gin-upod dinhe nga “An Pagpamatuod han Tulo nga mga Testigos” ngan “An Pagpamatuod han Walo nga mga Testigos.” Gin-aabi-abi an ngatanan nga katawhan ha bisan diin nga lugar nga magbasa han Libro ni Mormon, pamurobuoton ha ira kasingkasing an mga tugon nga aada hito, ngan magampo ha Diyos, an Waray Katapusan nga Amay, ha ngaran ni Cristo kun ine nga libro in matuod. Adton magpapadayon hine nga buruhaton ngan mangaro nga may pagtuo in magkakaada hin pagpamatuod han kamatuoran hito ngan kabaraan pinaagi han gahum han Espiritu Santo. (Kitaa ha Moroni 10:3–5). Ngan adton nagkaada hin sagrado nga pagpamatuod tikang han Baraan nga Espiritu in mahibabaro pinaagi hin pareho nga gahum nga hi Jesucristo amo an Manunubos han kalibutan, ngan hi Joseph Smith amo an iya tagapagpahayag ngan propeta ha urhi nga mga adlaw, ngan an Simbahan ni Jesucristo han mga Baraan ha Urhi nga mga Adlaw amo an ginhadian han Ginoo nga ibinalik ngahaw dinhe ha kalibutan, ha pag-andam han ikaduha nga pagkanhi han Mesiyas.